Ceiling

Sorenthia Double

$ 3,068.00

Sorenthia Triple

$ 3,958.00

Sorenthia Quad

$ 5,148.00

Sorenthia Grand

$ 6,822.00

Thia Duo

$ 1,988.00

Thia Trio

$ 2,711.00

Thia Light

$ 755.00